KPK @ Anarchist Bookfair 2012

English

KPK and Mouvement Communiste are going to this year’s Anarchist Bookfair in London, which will take place on Saturday, October 27 2012. Both groups will hold presentations on topics detailed below. For more information on how to get there, please consult this map or visit the Anarchist Bookfair website.

Po slovensky

KPK a Mouvement Communiste sa zúčastnia tohtoročného Anarchistického knižného veľtrhu, ktorý sa koná v Londýne v sobotu, 27. 10. 2012. Obe skupiny výstupia s prezentáciami – detaily nájdete nižšie. Informácie o tom, ako sa na veľtrh dostať, nájdete na stránke veľtrhu, a tiež na tejto mape.


Oct 27 2012 / 27. 10. 2012
London

Mouvement Communiste: Refuse the blackmail “either work or health”

In July, Italian justice ordered the closure of the big Ilva steel mill in Taranto because of an environment risk of cancer. A united front of bosses, unions and parties rejected the decision in the name of defending the company and work. But a minority of workers created a committee to refuse this blackmail. In doing so, they revived the spirit of Italian struggles from 1968 to 1977, when, against the unions, workers in dangerous workshops at a big chemical facility in Porto Marghera forced the bosses to pay them for doing nothing.

Room 3.22 (3rd floor), 5pm – 6pm

Mouvement Communiste: Odmietnime vydieranie „prácu, alebo zdravie“

Taliansky súd nariadil v júli tohto roka zatvorenie veľkej oceliarskej fabriky Ilva v Tarante, pretože ohrozuje životné prostredie a ľudí karcinogénmi. Jednotný front šéfov, odborov a politických strán toto rozhodnutie odmietol v mene obrany firmy a práce. Menšina pracujúcich však vytvorila výbor na odpor voči tomuto vydieraniu. Tým oživili ducha talianskych bojov v rokoch 1968 až 1977, počas ktorých pracujúci v zdravie ohrozujúcich dielňach veľkej chemickej továrne v Porto Marghera prinútili šéfov (proti vôli odborov) platiť im za to, že nič nerobia.

Miestnosť 3.22 (3. poschodie) 17:00 – 18:00

Kolektivně proti kapitálu: Crisis, Anti-Roma Riots and the Czech Working Class

In 2011, northern Bohemia was swept by a wave of anti-Roma demonstrations and riots. Based on interviews we conducted with the participants, we will investigate the reasons that brought them to the streets, as well as the ambitions they had. We will situate the riots in the context of anti-workers policies of the Czech government and of the inability of workers to counter them. The growing anti-Romaism is itself a result of the weakness of class struggle, further weakening the ability of workers to defend themselves against the bosses and the state.

Room 3.21 (3rd floor), 1pm – 2pm

Kolektivně proti kapitálu: Kríza, protirómske nepokoje a česká pracujúca trieda

V roku 2011 sa servernými Čechami prehnala vlna protirómskych demonštrácií a nepokojov. Na základe našich rozhovorov s ich účastníkmi sa v prezentácii pozrieme na dôvody, ktoré ich priviedli do ulíc, ako aj na ambície, s ktorými tam išli. Nepokoje zasadíme do kontextu opatrení Českej vlády namierených proti pracujúcim, ako aj neschopnosti pracujúcich čeliť im. Rastúci anti-ciganizmus sa ukazuje byť dôsledkom slabosti triedneho boja, pričom sám ďalej oslabuje schopnosť pracujúcich brániť sa proti šéfom a štátu.

Miestnosť 3.21 (3. poschodie), 13:00 – 14:00